ul. Sobótki 14 Chłapowo 84-120 | Władysławowo | +48 665 847 409 | biuro@czerwonezagle.pl
ul. Sobótki 14 Chłapowo 84-120 | Władysławowo | +48 665 847 409 | biuro@czerwonezagle.pl

Regulamin

Regulamin

Rezerwacja

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu Czerwone Żagle Apartamenty Tomasz Kania, ulica Sobótki 14, Chłapowo, 84-120 Władysławowo, z siedzibą biura w miejscu prowadzenia działalności.

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia 30% ceny pobytu) umowę najmu uważa się za zawartą.

2. Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefoniczną lub mailową) należy potwierdzić wpłacając na nr konta : 14102018530000950202368785 kwotę ZADATKU, o której mowa w pkt. 1 w ciągu 2 dni (liczy się data zaksięgowania na koncie odbiorcy / lub przesłanie dowodu wpłaty na adres biuro@czerwonezagle.pl/ Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulację rezerwacji wstępnej.W przypadku rezygnacji z rezerwacji w czasie gdy minęło mniej niż 60 dni do przyjazdu zadatek nie podlega zwrotowi.

 3. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

 4. Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy.

 5. Wynajmujący zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne, strajki, itp.).

7. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 200 PLN, która jest zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu apartamentu

8. W cenę wynajmu wliczona jest Opłata miejscowa (pot. opłata klimatyczna) – polska opłata lokalna pobierana na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznych przebywających czasowo w celach wypoczynkowychturystycznych lub szkoleniowych w miejscowościach o szczególnych walorach uzdrowiskowych, klimatycznych i krajobrazowych, jakim w tym przypadku jest Chłapowo. 

Opłatę wpłaca Właściciel do Urzędu Miasta i Gminy Władysławowo.

2. Odbiór domku

1. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 15:00 (przyjazd), a kończy o godz. 11:00 (wyjazd).

2. Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania Właściciela lub osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem lub wyjazdem ,jeżeli godzina przyjazdu lub wyjazdu jest inna niż w punkcie nr 1.

  1.  Za każdą rozpoczętą godzinę po zakończeniu pobytu (po godzinie 11:00 w dniu zakończenia pobytu) gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 100 pln

 3. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Wynajmujący zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.

 4. W przypadku przekroczenia deklarowanej przy rezerwacji liczby osób korzystających z Apartamentów Czerwone Żagle (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej), właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

5. Cena usług świadczonych przez Właścicieli Apartamentów Czerwone Żagle nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego rekreacyjnego pobytu, firma nie ponosi odpowiedzialności (radzimy przed przyjazdem odpowiednio się ubezpieczyć). 

 6. Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Apartament  Pozytywny odbiór Wynajmujący potwierdza własnoręcznym podpisem w Książce Meldunkowej.

7. Dokładamy wszelkich starań, żeby oferta wynajmu apartamentu była zgodna z opisem  apartamentu na stronie www.czerwonezagle.pl.Szczególnie ważna jest dla nas czystość naszych Apartamentów.Wszelkie zastrzeżenia co do czystości apartamentu należy zgłosić u Właściciela bezpośrednio po wynajęciu apartamentu, najpóźniej w ciągu 1 godziny od otrzymania kluczy .Po otrzymaniu takiego zgłoszenia niezwłocznie przystąpimy do usunięcia przyczyny .Brak zgłoszenia w w/w czasie zostaje uznane za przyjęcie apartamentu bez uwag. 

8.  Zastrzeżenia co do wyposażenia apartamentu powinny być zgłoszone najpóźniej w dniu przyjazdu. W przypadku uzasadnionego zgłoszenia brakujące wyposażenie zostanie dostarczone/uzupełnione w ciągu 24 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia. W przypadku uzupełnienia braków w wyposażeniu w ciągu 24h Gość nie ma uprawnień do jakichkolwiek roszczeń z tego faktu wynikających.

9. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w Apartamencie w czasie jego pobytu.Wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.

 3. Użytkowanie Apartamentu 

 1. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, wszelakie próby palenia tytoniu w Apartamentach będą skutkować zerwaniem umowy bez możliwości odzyskania pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

2. Przy budynku, w którym znajdują się apartamenty istnieje możliwość bezpłatnego zaparkowania pojazdu. Parking jest niestrzeżony, Właściciel apartamentu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony pojazd ani znajdujące się w nim mienie. Ilość miejsc parkingowych jest ograniczona.

 3.  W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Apartamentach Czerwone Żagle i  nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

 4. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do 6:00 Właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji wezwania policji, Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.

 5. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do Domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

6. Użytkownicy grilla zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu. Akcesoria Wynajmujący zapewnia sobie we własnym zakresie.W związku w tym, ze miejsce do grillowania jest wspólna przestrzenią dla wszystkich gości ,zobowiązuje się do korzystania z niego, biorąc pod uwagę potrzeby sąsiadów.

7. Integralna częścią Apartamentow Czerwone Żagle jest  taras .Jest to strefa Ciszy i spokoju , zobowiązuje się zatem Wynajmujących do poszanowania przestrzeni i komfortu Sąsiadów / zabawy dzieci , głośne rozmowy zalecane w Strefie Grila.

8. Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Apartamencie O konieczności dokonania napraw lub nakładów Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela obiektu.

 9. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Apartamentu w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty w postaci pozostawionej kaucji tytułem końcowego sprzątania.

 10.Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem Apartamentów Czerwone Żagle a Wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.

 11. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.

 12. Akceptujemy zwierzęta pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu podczas rezerwacji oraz, że nie będą zagrażały i przeszkadzały osobom mieszkającym w pobliżu. Właściciel zobowiązany jest do posiadania aktualnej Karty Szczepień zwierzęcia, do wglądu w sytuacji zagrożenia. Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi Wynajmujący.

 13. Nie odpowiadamy na wiadomości SMS, a wszelkie zawarte w nich informacje będą ignorowane.

 14. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.

 Regulamin wypożyczenia rowerów

1.  Wypożyczane rowery są własnością Apartamentów Czerwone Żagle .Jest to usługa wliczona w cenę Wynajmu Apartamentów.

2. Kaucja zwrotna za wypożyczenie jednego roweru wynosi 50 pln.

3.  Wypożyczany rower jest sprawny technicznie i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony do właściciela.. 

4. Aby wypożyczyć rowery należy:
     – być osobą pełnoletnią i trzeźwą
     – zgłosić się do Właściciela min. 1 dzień wcześniej / przyjmowane są zgłoszenia telefoniczne/

5. Nie możliwości rezerwacji rowerów na więcej niż 2 dni pod rząd. 

6. Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony rower.

Osoba, która przejmuje rower ocenia jego stan techniczny, wszelkie uwagi zgłasza Właścicielowi telefonicznie lub osobiście. Jeżeli decyduje się na skorzystanie z wynajmu oznacza ,że przejmuje odpowiedzialność .

7.  Wypożyczający rower zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Właścicieli z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczalni rowerów.

8.  W przypadku pozostawienia roweru poza Ośrodkiem należy go zabezpieczyć przed kradzieżą za pomocą dostarczonej linki z kluczykiem.

9.  Osoba wypożyczająca rower ponosi pełną odpowiedzialność /koszty /za powstałe szkody od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu.

10. W przypadku kradzieży roweru wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Policję a następnie zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży  przedstawić Właścicielom Apartamentów Czerwone Żagle

11. Rower należy zwrócić do wypożyczalni w deklarowanym terminie.