ul. Sobótki 14 Chłapowo 84-120 | Władysławowo | +48 665 847 409 | biuro@czerwonezagle.pl
ul. Sobótki 14 Chłapowo 84-120 | Władysławowo | +48 665 847 409 | biuro@czerwonezagle.pl

Regulamin

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa warunki dokonania rezerwacji i najmu Apartamentów Czerwone Żagle. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zawarciem umowy i  z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

Znajomość zasad obowiązujących każdego Gościa ułatwia spędzenie urlopu w spokoju i bezpieczeństwie.

                    1.1.Rezerwacja Apartamentu

Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefoniczną lub mailową) należy potwierdzić́ wpłacając na nr konta : 14102018530000950202368785 kwotę̨ uzgodnionej kwoty Zadatku w ciągu 2 dni                                             (liczy się̨ data zaksięgowania na koncie odbiorcy /lub przesłanie dowodu wpłaty na adres biuro@czerwonezagle.pl/.

 1. Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulację rezerwacji wstęp
 2. Gość może Bezpłatnie odwołać rezerwację do 60 dni przed datą przyjazdu– zwrot zadatku następuje w 100%.
 3. Pozostałą kwotę̨ za pobyt Wynajmujący wpłaca (gotówka lub przelew) w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy.
 4. Wynajmujący zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne, strajki, itp.).
 5. W dniu przyjazdu pobierana jest Kaucja w wysokości 200 PLN, która jest zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu Apartamentu.
 6. W cenę̨ wynajmu wliczona jest Opłata miejscowa (pot. opłata klimatyczna) – polska opłata lokalna pobierana na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznych przebywających czasowo w celach wypoczynkowych, turystycznych lub szkoleniowych w miejscowościach o szczególnych walorach uzdrowiskowych, klimatycznych i krajobrazowych, jakim w tym przypadku jest Chłapowo. Opłatę̨ wpłaca Właściciel do Urzędu Miasta i Gminy Władysławowo.
 7. W kosztach pobytu zawsze Liczymy dzieci jako osobę, niezależnie od wieku. Pieski do 2 sztuk są wliczone w cenę. Większa liczba, ale maksymalnie 4 psy po uzgodnieniu z Właścicielami Czerwonych Żagli.
 8. Dokonując rezerwacji Wynajmujący Wyraża zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

                     1.2.  Odbiór Apartamentu

 Doba hotelowa zaczyna się̨ o godz. 15:00 (przyjazd), a kończy o godz. 10:00 (wyjazd) Sezon Letni. Jeżeli godzina przyjazdu lub wyjazdu jest inna, prosimy o   poinformowanie Właściciela lub osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy najpóźniej jeden dzień́ przed przyjazdem lub wyjazdem. Za przekroczenie godziny wymeldowania bez wcześniejszego porozumienia z Właścicielem wynajmujący ponosi karę 100pln za każdą rozpoczętą godzinę.

 1. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną̨ wcześniej godzinę̨, prosimy o informację.
 2. W przypadku przekroczenia deklarowanej przy rezerwacji liczby osób korzystających z Apartamentów Czerwone Żagle (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej), właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 3. Cena wynajmu Apartamentów Czerwone Żagle nie obejmuje ubezpieczenia. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również̇ za kradzież̇ bagaży w czasie całego rekreacyjnego pobytu, uszkodzenie samochodu firma nie ponosi odpowiedzialności (radzimy przed przyjazdem odpowiednio się̨ ubezpieczyć́).

Dokonanie formalności po przyjeździe (wpłata pozostałej należności za pobyt) równoznaczne jest z Pozytywnym odbiorem Apartamentu.

 1. Dokładamy wszelkich starań, żeby oferta wynajmu apartamentu była zgodna z opisem apartamentu na stronie czerwonezagle.pl. Szczególnie ważna jest dla nas czystość naszych Apartamentów. Wszelkie zastrzeżenia co do czystości apartamentu należy zgłosić́ u Właściciela bezpośrednio po wynajęciu apartamentu, najpóźniej w ciągu 1 godziny od otrzymania kluczy. Po otrzymaniu takiego zgłoszenia niezwłocznie przystąpimy do usunięcia przyczyny. Brak zgłoszenia w w/w czasie zostaje uznane za przyjęcie apartamentu bez uwag. Jeżeli szkoda nastąpi w trakcie pobytu Gość zobowiązany jest do zgłoszenia, nie czekając do wyjazdu.
 2. Zastrzeżenia co do wyposażenia apartamentu powinny być́ zgłoszone najpóźniej w dniu przyjazdu. W przypadku uzasadnionego zgłoszenia brakujące wyposażenie zostanie dostarczone/uzupełnione w ciągu 24 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia.

 

                               1.3.Użytkowanie Apartamentu

Przy budynku, w którym znajdują̨ się̨ apartamenty istnieje możliwość Bezpłatnego zaparkowania Parking jest niestrzeżony, Właściciel apartamentu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony pojazd ani znajdujące się̨ w nim mienie. Dla Każdego Apartamentu przydzielone są 2 miejsca parkingowe.

 1. Cisza nocna obowiązuje od 22.00-8.00. W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój sąsiadów, nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, jeżeli zaistnieje potrzeba uzasadnionej interwencji wezwania policji Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Apartamentach Czerwone Żagle, zerwania umowy i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 2. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej na terenie całego obiektu nie wolno używać́ jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem pomieszczeń́, a mogących wytworzyć́ zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się̨ wnoszenia łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 3. W Apartamencie  i tarasie, który jest częścią domku obowiązuje całkowity Zakaz palenia tytoniu.
 4. ytkownicy Grilla zobowiązani są̨ do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu (wraz z wyniesieniem zużytego węgla do śmieci). Węgiel Wynajmujący zapewnia sobie we własnym zakresie. W  związku w tym, ze miejsce do grillowania jest wspólną przestrzenią dla wszystkich Gości, obowiązuje zasada przestrzegania potrzeb innych i dobra wola w tym zakresie. Użytkowanie Tarasu przy Apartamencie. Jest to strefa Ciszy i spokoju, zobowiązuje się̨ zatem Wynajmujących do poszanowania przestrzeni i komfortu Sąsiadów. Głośne zabawy dzieci, głośne rozmowy  zalecane w Strefie Grilla. Jest zakaz pozostawiania na tarasie zwierząt bez opieki, nie dopuszczamy do dłuższego  niż 5 min. szczekania psa na tarasie.
 5. Wynajmujący bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu nie ma prawa dokonywać́ jakichkolwiek napraw lub czynić́ jakichkolwiek nakładów lub zmian w Apartamencie. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować́ Właściciela obiektu.
 1. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania sprzętu w Apartamencie w czasie jego pobytu. Natomiast koszty stłuczonych naczyń   oraz  inne szkody wynikające z naturalnego zużycia sprzętu są po stronie Właścicieli.
 2. Utrzymanie czystości. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Apartamentu w dobrym stanie. Nie dostosowanie się̨ do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty w postaci pozostawionej kaucji tytułem końcowego sprząt
 3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, internetu. Sytuację prosimy zgłosić, Właściciel podejmie niezwłocznie interwencję u właściwego dostawcy ( 5 min. po zgłoszeniu od Wynajmującego)
 4. Na terenie Czerwonych Żagli mogą przebywać tylko zameldowani Goście, ze względu na bezpieczeństwo.
 5. Akceptujemy zwierzęta (liczba zwierząt musi zgadzać się z podaną podczas rezerwacji, punkt 1.1.8) pod warunkiem, że nie będą̨ zagrażały i przeszkadzały osobom mieszkającym w pobliżu. Właściciel zobowiązany jest do posiadania aktualnej Karty Szczepień zwierzęcia do wglądu w sytuacji zagrożenia. Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi Wynajmujący, który  za swojego psa bierze pełną odpowiedzialność. Patrz Regulamin dla Gości z pieskami.

 

                    1.4. Regulamin wypożyczenia rowerów

Wypożyczane rowery są̨ własnością̨ Apartamentów Czerwone Żagle. Jest to usługa wliczona w cenę̨ Wynajmu Apartamentów. Aby wypożyczyć rowery należy być osobą pełnoletnią i trzeźwą oraz zgłosić chęć wypożyczenia Właścicielowi min. 1 dzień wcześniej.

 1. Kaucja zwrotna za wypożyczenie jednego roweru wynosi 100pln.
 2. Wypożyczany rower jest sprawny technicznie i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony do Właściciela. Osoba, która przejmuje rower ocenia jego stan techniczny, wszelkie uwagi zgłasza Właścicielowi. Jeżeli decyduje się̨ na skorzystanie z wynajmu oznacza, że przejmuje odpowiedzialność, koszty za powstałe szkody od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu są po stronie Wypożyczającego.
 3. Wypożyczający rower zrzeka się̨ wszelkich roszczeń wobec Właścicieli z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z rowerów będących własnością Czerwonych Żagli.
 4. W przypadku pozostawienia roweru poza Ośrodkiem należy go zabezpieczyć przed kradzieżą̨ za pomocą̨ dostarczonej linki z kluczykiem.
 5. W przypadku kradzieży roweru wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Policję a następnie zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży przedstawić Właścicielom Apartamentów Czerwone Żagle.
 6. Rower należy zwrócić w deklarowanym terminie.

                           

                           1.5.  Regulamin dla Gości z pieskami

Czerwone Żagle to miejsce, gdzie możliwa jest dobra socjalizacja psa, wszystko jednak powinno odbywać się pod kontrolą Właściciela.

 1. Każdy Właściciel jest zobowiązany do sprzątania na zewnątrz po swoim pupilu, również POZA posesją, w drodze do Wąwozu , w Wąwozie i na plaży. Przyjmujemy najwięcej Gości z pieskami, nie chcielibyśmy skarg sąsiadów z Chłapowa na temat zanieczyszczania otoczenia. Szczególną uwagę zwracamy na niedopuszczanie do „obsikiwania” przez psy donic, murków, mebli ogrodowych. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji prosimy  o usunięcie moczu ciepłą wodą. Pozostawiona uryna niszczy trwale przedmioty i pozostawia ślady. Zależy nam bardzo na utrzymaniu czystości i świeżości otoczenia, tak, aby w kolejnych latach wszystkim nam było przyjemnie w Czerwonych Żaglach.
 2. Pieski mogą pozostać w Apartamencie same (na maksymalnie 4 godziny) , pod warunkiem zgłoszenia tego faktu Właścicielom Obiektu i pozostawienia numeru do kontaktu. W sytuacji, gdy pies w nowym miejscu będzie niespokojny (ciągłe szczekanie powyżej pół godziny) damy znać Gościom.
 3. Wjeżdżając na teren obiektu, przy otwieraniu bramy skontroluj najpierw czy pieski nie biegają luzem po terenie- istnieje ryzyko wymknięcia się zwierzęcia i ucieczki na wieś.
 4. Zabezpiecz sofy przygotowanymi do tego kocami, leżą na górnej półce wieszaka przy drzwiach wejściowych.
 5. Częstowanie innych piesków swoimi smaczkami lub nawet najlepszą karmą tylko po wyraźnej zgodzie Właściciela. Dokarmianie „ludzkim” jedzeniem surowo zabronione. Nawet małe kęsy mogą powodować rewolucje żołądkowe i ból u zwierzęcia. Pomimo, że pies może upominać się o poczęstunek- bądź twardy i konsekwentnie odmawiaj.
 6. Jeżeli jesteś osobą, która śpi ze swoim pupilem w łóżku, przywieź swoją pościel. Nie rób z naszych kołder legowiska, poza łamaniem zasad higieny, czyszczenie kołder to są dodatkowe wysokie koszty, a poszwy nadają się już tylko do całkowitej utylizacji.
 7. Zwróć uwagę czy Twój pupil nie wykopuje dołków w trawniku- to duże niebezpieczeństwo dla pozostałych Gości.
 8. Taras przy Apartamencie to miejsce relaksu i wypoczynku zarówno dla ludzi, jak psów. Jest zakaz pozostawienia na tarasie zwierząt bez opieki, nie dopuszczamy do dłuższego niż 5 min. szczekania psa na tarasie.